REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NA PORTALU WWW.CLUBMILES.PL

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • 1.1. Właścicielem strony internetowej www.clubmiles.pl jest ClubMiles Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Dantyszka 18, 02-054 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638598, NIP 7010616829, REGON 365464662, świadcząca Użytkownikowi usługi rezerwacyjne oraz zakupu na platformie www.clubmiles.pl, zwana dalej ClubMiles.

   1.2. Niniejszy Regulamin rezerwowania lub zakupu usług (dalej zwany „Regulaminem”) wraz z Polityką Prywatności oraz każdą inną informacją dostarczoną przez ClubMiles dotyczy zamawiania i dostarczania usług Użytkownikowi na platformie www.clubmiles.pl, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

   1.3. W odniesieniu do Dostawców Usług działających jako akredytowani agenci Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego („IATA”) zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 261/2014 oraz zasadami Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (http://www.iata.org/pages/default.aspx), ClubMiles działa jako sub-agent w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych, usług turystycznych oraz rezerwacji hoteli. Przy zawarciu umowy o przewóz lotniczy i zakupu biletu ClubMiles działając jako sub-agent Dostawców Usług, działa w imieniu i na rzecz przewoźnika lotniczego stowarzyszonego w ramach IATA, przy czym umowa o przewóz lotniczy zawierana jest pomiędzy przewoźnikiem lotniczym a Użytkownikiem. W żadnym przypadku ClubMiles nie jest stroną umowy o przewóz lotniczy.

   1.4. W odniesieniu do Dostawców Usług niebędących akredytowanymi agentami IATA, w szczególności przewoźników lotniczych tanich linii lotniczych, dostawców usług turystycznych, ClubMiles działa wyłącznie, jako właściciel i administrator Platformy. Poprzez Platformę ClubMiles dostarcza serwis internetowy za pośrednictwem którego Dostawcy Usług mogą reklamować swoje Usługi do rezerwacji i poprzez którą Użytkownicy mogą dokonywać ich rezerwacji oraz zakupu. Usługa jest dostarczana Użytkownikowi przez poszczególnych Dostawców Usługi, zgodnie z regulaminem świadczenia usług lub warunkami handlowymi określanymi przez danego Dostawcę Usług a ClubMiles wykonuje jedynie czynności techniczne niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Usługi, poprzez przesyłanie oświadczeń woli stron.

   1.5. Ogólne warunki świadczenia Usług przez poszczególnych dostawców Usług udostępniane są przed Rezerwacją lub zakupem i muszą zostać jednoznacznie zatwierdzone przez Użytkownika.

   1.6. ClubMiles nie jest zobowiązany do weryfikowania informacji podawanych przez poszczególnych Dostawców Usług i nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za poprawność lub kompletność danych przedstawionych przez danego Dostawcę Usługi.

 • 2. DEFINICJE
  • 2.1. Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonuje rezerwacji lub zakupu Usług lub każda inna osoba fizyczna, z upoważnienia lub w interesie, której rezerwacja lub zakup jest dokonany, lub każda inna osoba, dla której rezerwacja lub zakup został dokonany.

   2.2. Konto Użytkownika – konto na Platformie umożliwiające korzystanie z Usług.

   2.3. Usługi – usługi rezerwowania i zakupu usług przewozu lotniczego oraz usług hotelarskich, dostarczanych przez poszczególnych Dostawców Usług, zgodnie z zamówieniem Użytkownika na Platformie.

   2.4. Platforma – serwis internetowy www.clubmiles.pl, który jest serwisem online służącym do szybkiego wyszukiwania, rezerwacji i zakupu usług świadczonych przez Dostawców Usług.

   2.5. Dostawca Usługi – akredytowany agent IATA, przewoźnik lotniczy lub dostawca usług hotelarskich, których oferta jest dostępna na Platformie.

   2.6. Przewoźnik lotniczy - podmiot uprawniony do wykonywania przewozów lotniczych na podstawie koncesji.

   2.7. Przewóz lotniczy – lot lub seria lotów, w których przewozi się pasażerów, towary, bagaż lub pocztę, za wynagrodzeniem.

   2.8. Usługi hotelarskie - krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

   2.9. Program „ClubMiles” - program dla Posiadaczy i Użytkowników Kart Diners Club, w którym mogą wymieniać zebrane Mile ClubMiles na Nagrody oraz są nagradzani za dokonywanie transakcji obciążeniowych Kartami Diners Club na Platformie Programu ClubMiles funkcjonujący zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu „ClubMiles”.

   2.10. Bilet – dokument wydany Użytkownikowi przez Dostawcę Usług, w szczególności dokument w formie elektronicznej, zawierający szczegółowe warunki świadczenia usługi przewozu lotniczego.

   2.11. Voucher – dokument uprawniający do skorzystania z usług hotelarskich zakupionych przez Użytkownika.

   2.12. IATA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego http://www.iata.org.

   2.13. Lot Łączony - lot obejmujący co najmniej dwa połączenia lotnicze jednego lub więcej przewoźników.

   2.14. Instrument płatniczy - zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego.

   2.15. Karta płatnicza - karta uprawniającą do wypłaty gotówki lub umożliwiającą złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowaną przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków, w tym karta płatnicza w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751.

 • 3. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
  • 3.1. Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu dokonując rezerwacji na Platformie. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik potwierdza, że go przeczytał, rozumie i zgadza się jego postanowieniami. Użytkownik dobrowolnie, świadomie i w pełni zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jednakże akceptacja Regulaminu jest niezbędna do skorzystania z usług Platformy.

 • 4. PROGRAM CLUBMILES
  • 4.1. Zasady gromadzenia i wykorzystania mil są określone w Regulaminie Programu ClubMiles. Wszelkie kwestie, sugestie bądź reklamacje dotyczące gromadzenia i wykorzystania Punktów powinny być kierowane do Działu Obsługi Klienta ClubMiles za pośrednictwem poczty elektronicznej contact@clubmiles.pl zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu ClubMiles.

 • 5. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY
  • 5.1. Każda usługa oferowana na Platformie może być nabyta z wykorzystaniem środków pieniężnych bądź mil zebranych w Programie ClubMiles. Jeżeli Użytkownik nie dysponuje wystarczającą liczbą mil na zakup wybranej Usługi bądź chce wykorzystać mniej mil, płatność może być dokonana częściowo w formie mil, częściowo środków pieniężnych (opcja mile + pieniądze), gdzie „środki pieniężne” oznaczają kwotę pokrytą przy użyciu karty kredytowej w wysokości wyrażonej w złotych polskich. Minimalna liczba Mil do wymiany na usługę dostępną na Platformie to 100. Użytkownicy Platformy, którzy nie są Uczestnikami Programu ClubMiles mogą dokonać płatności za usługi dostępne na Platformie za pośrednictwem karty Diners Club.

   5.2. Niedozwolone jest dokonywanie Rezerwacji z użyciem fałszywych danych lub cudzego nazwiska oraz dokonywanie płatności za zarezerwowane Usługi przy wykorzystaniu fałszywego lub należącego do osoby trzeciej instrumentu płatniczego bez jej zgody. W przypadku zidentyfikowania przez Platformę takich działań ClubMiles zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym oraz przekazania informacji dotyczących zaistniałej sytuacji do właściwych organów ścigania.

   5.3. Użytkownik, w swoim własnym imieniu i w imieniu osób, na zlecenie i na rzecz których nabywa Usługę, potwierdza że:

   5.3.1. zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, zrozumiał je i akceptuje;

   5.3.2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności;

   5.3.3. ma ukończone 18 lat;

   5.3.4. zamawiając Usługi z ograniczeniem wiekowym, Użytkownik gwarantuje, że spełnia wskazane ograniczenia wiekowe w chwili dokonywania zakupu;

   5.3.5. ponosi odpowiedzialność za dokonanie płatności za Usługi w imieniu wszystkich osób, na rzecz których zamawia Usługę.

   5.4. ClubMiles nie ponosi odpowiedzialności za działania ani zaniechanie działań przez Dostawców Usługi.

   5.5. Zwroty i Zmiany Usług mogą być zgłaszane w ciągu dni roboczych, ale nie później niż na 24 godziny przed odlotem/datą zameldowania. Zmiana (łącznie z Upgrade) biletu lotniczego, bagażu dodatkowego lub rezerwacji hotelowej może być dokonana wyłącznie kartą, w tym przypadku nie jest dozwolona płatność w Milach. Uwaga: po zapłaceniu opłata za bagaż nie podlega zwrotowi.

 • 6. REJESTRACJA i KONTO UŻYTKOWNIKA
  • 6.1. Użytkownik może korzystać z Platformy jako Użytkownik zarejestrowany lub bez rejestracji. Rejestracja Użytkownika na Platformie jest bezpłatna. Rejestracja na Platformie jest równoznaczna z utworzeniem Konta Użytkownika.

   6.2. Nadany przez Użytkownika login i hasło do Konta Użytkownika w Programie ClubMiles mają charakter poufny i w celach bezpieczeństwa nie mogą być udostępniane przez Użytkownika osobom trzecim. Konto Użytkownika ma charakter indywidualny i nie może być udostępnianie osobom trzecim.

   6.3. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika w każdej chwili poprzez złożenie dyspozycji usunięcia Konta. ClubMiles jest uprawniony do samodzielnego usunięcia Konta Użytkownika w sytuacji gdy działalność użytkownika narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności jeśli utrudnia korzystanie z Platformy innym Użytkownikom.

 • 7. REZERWACJA USŁUG
  • 7.1. Dokonując Rezerwacji Użytkownik składa za pomocą Platformy ofertę zakupu Usługi u danego Dostawcy Usługi według wybranych przez siebie parametrów.

   7.2. W celu dokonania Rezerwacji Usługi, Użytkownik powinien posiadać aktywny adres poczty elektronicznej oraz aktywny numer telefonu. Wszelka komunikacja z Użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem wskazanych przez Użytkownika: adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.

   7.3. Poprzez dokonanie Rezerwacji, Użytkownik upoważnia ClubMiles do przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz osób towarzyszących wskazanych przy Rezerwacji, w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

   7.4. Rezerwacja i zakup Usług za pośrednictwem Platformy odbywa się, przy wykorzystaniu serwisu www.clubmiles.pl, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   7.5. Dokonanie Rezerwacji Usługi nie jest równoznaczne z dokonaniem zakupem biletu lotniczego lub usługi hotelarskiej do momentu wystawienia elektronicznego biletu lotniczego lub vouchera dla zakupu usługi hotelarskiej.

   7.6. Rezerwacja Usługi następuje z wykorzystaniem Platformy. Rezerwacja za pośrednictwem Platformy jest realizowana samodzielnie przez Użytkownika.

   7.7. Dokonując Rezerwacji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu.

   7.8. W procesie Rezerwacji Użytkownik jest obowiązany podać następujące dane: płeć, imię, nazwisko osoby korzystającej z Usług, adres poczty elektronicznej, datę urodzenia oraz numer dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usługi, parametry Usługi oraz formę płatności. Brak podania, którejkolwiek z powyższych danych uniemożliwia dokonanie Rezerwacji.

   7.9. Parametry Usługi dla Rezerwacji biletów lotniczych obejmują w szczególności: miejsce wylotu i przylotu, datę wylotu, ewentualnie datę powrotu, liczbę pasażerów z uwzględnieniem wieku.

   7.10. Parametry Usługi dla Rezerwacji usług hotelarskich obejmując w szczególności: datę zameldowania i wymeldowania, typ i liczbę pokoi, wyżywienie, liczbę osób korzystających z Usługi.

   7.11. Parametry Usług zarówno dla Rezerwacji biletów lotniczych i usług hotelarskich mogą obejmować dodatkowe elementy w szczególności odnoszące się do indywidualnych preferencji Użytkownika.

   7.12. Dokonując Rezerwacji Użytkownik winien dokonać bardzo uważnej weryfikacji parametrów Usługi oraz wszelkich innych danych przekazywanych podczas rezerwacji, z uwagi na fakt, że wszelkie dalsze zmiany danych mogą być niemożliwe lub wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

   7.13. Cena Usługi, którą Użytkownik jest zobowiązany uiścić stanowi całkowitą cenę wybranej Usługi.

   7.14. Lista danych wymaganych w procesie rezerwacji może być inna, niż lista, o której mowa w pkt 7.8, 7.9, 7.10, w zależności od wykorzystanego modułu i usługodawcy.

   7.15. Wszelkie rekomendacje umieszczane na Platformie dotyczące parametrów Usług poszczególnych Dostawców Usług nie mogą być traktowane, jako sugestie dla Użytkownika.

   7.16. Potwierdzenie Rezerwacji następuje poprzez przesłanie, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika, numeru Rezerwacji wraz ze wszystkimi parametrami zarezerwowanej Usługi.

   7.17. W przypadku Rezerwacji za pośrednictwem ClubMiles biletów na Lot Łączony obejmującego skorzystanie z usług jednego lub więcej Dostawców Usług oraz z uwagi na fakt, że pomiędzy połączeniami lotniczymi mogą występować krótkie okresy na dokonanie przesiadek i związane z nimi ryzyka m.in. opóźnień, zmian godzin lotów wskazane jest sprawdzenie połączeń alternatywnych, ClubMiles nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości skorzystania z Usługi ze względu na przyczynę leżącą po stronie jednego lub któregokolwiek z Dostawców Usługi, czy samego pasażera.

   7.18. ClubMiles nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i anulowanie rezerwacji dokonane przez Dostawcę Usług. Wszelkie informacje o zaistniałych zmianach w rezerwacji Użytkownika zostaną przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie rejestracji na portalu ClubMiles.

   7.19. Wszelkie roszczenia Użytkownika związane ze zmianą terminu i/lub warunków powinny być kierowane do Dostawcy Usług z którym Użytkownik zawarł umowę.

 • 8. ZASADY PŁATNOŚCI
  • 8.1. Użytkownik może dokonać płatności za Usługi kartą kredytową Diners Club.

   8.2. Każda usługa oferowana na Platformie może być nabyta z wykorzystaniem środków pieniężnych bądź mil zebranych w Programie ClubMiles o ile Użytkownik jest Uczestnikiem Programu ClubMiles. Jeżeli Użytkownik nie dysponuje wystarczającą liczbą mil na zakup wybranej Usługi bądź chce wykorzystać mniej mil, płatność może być dokonana częściowo w formie mil, częściowo środków pieniężnych (opcja mile + pieniądze), gdzie „środki pieniężne” oznaczają kwotę pokrytą przy użyciu karty kredytowej w wysokości wyrażonej w złotych polskich. Minimalna liczba Mil do wymiany na usługę dostępną na Platformie to 100. Użytkownicy Platformy, którzy nie są Uczestnikami Programu ClubMiles mogą dokonać płatności za usługi dostępne na Platformie za pośrednictwem karty Diners Club.

   8.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że do chwili wystawienia biletu lotniczego lub vouchera ostateczna cena może zostać zmieniona przez Dostawcę Usług. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zmiany warunków (w tym ceny) zawartej umowy przewozu lotniczego lub usługi hotelarskiej dokonywane są na podstawie regulaminu danego Dostawcy Usług.

 • 9. KARTA KREDYTOWA
  • 9.1. Użytkownik dokonuje płatności kartą kredytową na własną odpowiedzialność, zgodnie z warunkami posługiwania się kartą kredytową ustalonymi w umowie z wydawcą tej karty. ClubMiles nie ponosi odpowiedzialności za sposób posługiwania się przez Użytkownika kartą kredytową.

   9.2. Płacąc kartą kredytową za wybrane Usługi, Użytkownik potwierdza, że jest uprawniony do korzystania z danej karty. Podczas dokonywania płatności Użytkownik upoważnia ClubMiles do pobrania określonej kwoty za wybraną Usługę z konta karty kredytowej i do przechowywania informacji na temat przeprowadzonej transakcji.

   9.3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do autentyczności i prawdziwości danych karty kredytowej podanych przez Użytkownika, jak też co do tożsamości posiadacza karty kredytowej, ClubMiles jest uprawniony do odmowy przyjęcia płatności kartą kredytową, o czym niezwłocznie powiadamia Użytkownika.

   9.4. W celu dokonania poprawnej płatności kartą kredytową, Użytkownik podczas procesu płatności kartą kredytową podaje następujące dane:

   9.4.1. imię i nazwisko posiadacza karty kredytowej,

   9.4.2. rodzaj karty kredytowej,

   9.4.3. numer karty kredytowej,

   9.4.4. datę ważności karty kredytowej,

   9.4.5. kod CVV/CVC (trzy ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty kredytowej),

   9.5. W przypadku płatności kartą płatniczą, ClubMiles może wymagać uzyskania uprzedniego potwierdzenia od wydawcy karty, że Użytkownik posiada wystarczające środki na rachunku do zapłacenia za Usługi. Kwota zostanie pobrana z karty Użytkownika niezwłocznie po zrealizowaniu transakcji.

   9.6. Podanie wszystkich danych wskazanych powyżej nie gwarantuje pozytywnej autoryzacji płatności kartą kredytową przez wydawcę karty. W szczególności ClubMiles nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy dana transakcja kartą kredytową zostanie odrzucona przez wydawcę karty.

   9.7. W przypadku płatności kartą kredytową, Użytkownik może być zobowiązany do poniesienia dodatkowej opłaty wobec instytucji finansowej wydającej daną kartę kredytową.

   9.8. W przypadku pozytywnej autoryzacji karty kredytowej Użytkownika, wiadomość potwierdzająca złożenie zamówienia danej Usługi wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi płatności zostaną wysłane na adres poczty elektronicznej.

   9.9. Podczas płatności kartą kredytową, płatność (włączając wprowadzanie numeru karty) będzie się odbywała na bezpiecznej stronie z międzynarodowym certyfikatem zabezpieczeń. Bezpieczeństwo płatności jest potwierdzone certyfikatem PCI DSS. Dane karty kredytowej są wprowadzane na bezpiecznej stronie płatności a następnie przekierowane do procesowania przy użyciu technologii szyfrowania SSL.

   9.10. Dokonanie płatności kartą kredytową oznacza obciążenie rachunku przypisanego do karty kredytowej kwotą stanowiącą cenę biletu lotniczego lub usług hotelarskich. Poprzez podanie danych niezbędnych do dokonania płatności kartą, Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie karty kredytowej kwotą odpowiadającą cenie biletu lotniczego lub usług hotelarskich.

   9.11. W przypadku odmowy autoryzacji karty płatniczej ClubMiles poinformuje Użytkownika w procesie zakupu w automatycznym powiadomieniu.

   9.12. W każdym przypadku, gdy płatność kartą kredytową nie jest możliwa, w tym w razie odmowy autoryzacji karty kredytowej, w terminie płatności Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od Rezerwacji lub zakupu Usługi.

 • 10. ZWROT
  • Zwrot opłaty musi zostać zaakceptowany przez wydawcę karty i Dostawcy Usług w formie pisemnej. Dostawca Usług jest zobowiązany zaakceptować obciążenie zwrotne tylko wtedy, gdy obciążenie zwrotne zostało wydane z powodu zaniechań Dostawcy Usług, na przykład: opóźnienie lub brak dostarczenia zakupionego biletu lotniczego/rezerwacji hotelowej, brak kredytu pochodzącego ze zwrotu kosztów (jeżeli usługa została zwrócona zgodnie z Regulaminami zwrotu przekazanymi klientom przed zakupem), lub jeśli transakcja została dokonana przez osobę uprawnioną do korzystania z karty płatniczej, lub niezgodnie z parametrami opisanymi w pkt. 9.4.

 • 11. ZAKUP USŁUG
  • 11.1. Po dokonaniu zgodnie z warunkami Rezerwacji płatności za Usługę, Użytkownik otrzymuje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika podczas Rezerwacji, bilet lotniczy lub voucher uprawniający do skorzystania z zakupionych usług hotelarskich.

   11.2. Do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem oraz Dostawcą Usługi dochodzi w momencie, otrzymania przez Użytkownika na wskazany podczas Rezerwacji adres poczty elektronicznej, biletu lotniczego lub vouchera uprawniającego do skorzystania z zakupionych usług hotelarskich.

   11.3. Bilet elektroniczny oraz dokumenty pokładowe wystawiane są przez większość Dostawców Usług w formie elektronicznej (m.in. linie lotnicze) i umożliwiają podróżowanie bez biletu w formie papierowej. Bilet elektroniczny jest przechowywany w systemie rezerwacyjnym Dostawcy Usług.

   11.4. Użytkownik nie otrzymuje papierowego potwierdzenia, paragonu ani biletu.

   11.5. Podczas odprawy biletowej Użytkownik jest obowiązany do okazania numeru rezerwacji lub biletu elektronicznego (w formie wydrukowanej lub elektronicznej) oraz stosownych dokumentów tożsamości (m.in. dowód osobisty, paszport).

   11.6. Wszystkie kwoty, w których wyrażona jest cena Usługi podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT, jeżeli taki podatek ma zastosowanie.

 • 12. WYSTAWIANIE FAKTUR
  • 12.1. ClubMiles za usługi zarezerwowane lub zakupione za pośrednictwem Platformy wystawia fakturę w formie elektronicznej i przesyła na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Dokonując zakupu i akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych w rozumieniu w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm). Regulaminy i warunki świadczenie Usług przez poszczególnych Dostawców Usług mogą wskazywać szczególne warunki wystawiania i doręczania faktur.

 • 13. UBEZPIECZENIE
  • 13.1. ClubMiles nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Dostawcę Usług i/lub winy Użytkownika bądź wystąpienia siły wyższej.

 • 14. PASZPORTY I WIZY
  • 14.1. Użytkownik jest odpowiedzialny za weryfikację wszystkich wymogów dotyczących paszportu, wizy i innych dokumentów imigracyjnych oraz zapewnienie ich w odpowiednich ambasadach/konsulatach przed wyjazdem (przed skorzystaniem z Usługi).

   14.2. Ani ClubMiles ani Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Użytkownik nie może skorzystać z Usługi i udać się w podróż z powodu niespełnienia przez Użytkownika wszelkich wymagań paszportowych, wizowych i imigracyjnych.

 • 15. REKLAMACJE
  • 15.1. Użytkownik uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych w ramach Platformy www.clubmiles.pl. Reklamacje Użytownik może zgłaszać w formie pisemnej na adres ClubMiles, ul. Jana Dantyszka 18, 02-054 Warszawa, albo za pomocą poczty elektronicznej na adres: contact@clubmiles.pl . O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia ClubMiles poinformuje Użytkownika w terminie 30 dni od jej otrzymania. Reklamacja Użytkownika winna wskazywać Usługę, której dotyczy reklamacja, przyczynę reklamacji, oraz dane umożliwiające zidentyfikowanie Użytkownika. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia powyższych warunków, ClubMiles wezwie Użytkownika do uzupełnienia reklamacji, wskazując przy tym termin na uzupełnienie, nie krótszy niż 7 dni. Nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie w zakresie uniemożliwiającym rozpatrzenie reklamacji powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

   15.2. Wszelkie reklamacje dotyczące samych Usług winny być kierowane do właściwych Dostawców Usług, z wyłączeniem Dostawców Usług działających jako akredytowani agenci IATA. W przypadku skierowania do ClubMiles reklamacji dotyczącej Usługi, która nie jest rozpatrywana za pośrednictwem ClubMiles, ClubMiles poinformuje o tym Użytkownika wskazując na wymóg złożenia reklamacji bezpośrednio do właściwego Dostawcy Usługi.

   15.3. W przypadku jakichkolwiek problemów, które wystąpią w trakcie podróży, Użytkownik winien je natychmiast przekazać do Dostawcy Usług lub ClubMiles. Jeśli Użytkownik zamierza złożyć reklamację dotyczącą Usługi po skorzystaniu z Usługi, winien skontaktować się bezpośrednio z Dostawcą Usług.

 • 16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • 16.1. ClubMiles nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną umowy zawartej między Użytkownikiem a Dostawcą Usługi na świadczenie wybranych Usług.

   16.2. Odpowiedzialność ClubMiles jest ograniczona do zapewnienia należytej staranności podczas procesu rezerwacji na Platformie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

   16.3. ClubMiles nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność Usługi z oczekiwaniami Użytkownika ani osób trzecich. Porady lub zalecenia dostarczone Użytkownikowi nie są uważane za gwarancje.

   16.4. ClubMiles nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody moralne poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie wynikające z niezrozumienia lub niewłaściwego zrozumienia informacji na temat procedury płatności za Usługi, a także ich odbioru lub użycia. Ani ClubMiles, ani żaden z pracowników ClubMiles lub osób i podmiotów współpracujących z ClubMiles nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające ze sprzedaży Usług, a także za nieuprawniony dostęp do danych osobowych, w tym utratę zysków.

   16.5. W przypadku, gdy ClubMiles ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika niebędącego konsumentem, maksymalna odpowiedzialność ClubMiles jest ograniczona do kosztu rezerwacji Usługi (lub odpowiedniej części wartości w przypadku, gdy nie wszystkie osoby wymienione w rezerwacji poniosły straty).

   16.6. Wszelkie roszczenia Użytkowników z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi powinny być kierowane do Dostawców Usług, natomiast w stosunku do ClubMiles wyłącznie w zakresie nienależytego wykonania usługi świadczonych w ramach Platformy.

   16.7. Zasady odpowiedzialności za bagaż oddany linii lotniczej podczas odprawy bagażowej, są regulowane zgodnie z konwencjami międzynarodowymi i wszelkie roszczenia powinny być kierowane do Dostawcy Usług, z którym Użytkownik zawarł umowę. ClubMiles nie jest uprawniony do wypłaty jakichkolwiek środków tytułem zwrotu za zagubiony bagaż.

 • 17. SIŁA WYŻSZA
  • 17.1. O ile nie zostało to wyraźnie określone w niniejszym Regulaminie, ClubMiles jest zwolniony z odpowiedzialności wobec Użytkownika związanego ze żądaniem zwrotu lub odszkodowania, jeśli zobowiązanie ClubMiles wobec Użytkownika powstało na skutek zdarzenia powstałego w wyniku działania siły wyższej, którego nawet z zachowaniem należytej staranności, nie mógł przewidzieć ani uniknąć ClubMiles lub Dostawca Usług.

   17.2. Za siłę wyższą należy uznać w szczególności: wojnę, groźbę wojny, wojnę domową, działalność terrorystyczną i jej skutki lub groźby danej działalności, zamieszki, akty / prawa jakiegokolwiek rządu lub innych władz krajowych lub lokalnych, w tym władz portu lub rzeki, administracji lotniczej, kolejowej, konfliktów przemysłowych, katastrof naturalnych lub jądrowych, pożaru, katastrofy chemicznej lub biologicznej, strajku i innych podobnych zdarzeń poza kontrolą ClubMiles lub Dostawcy Usług.

 • 18. ZASADY DOSTAWCÓW USŁUG
  • 18.1. Usługi zamówione przez Użytkownika są dostarczane przez Dostawców Usług niezależnych w stosunku do ClubMiles. Dostawcy Usług zapewniają świadczenie Usług zgodnie z własnymi zasadami i warunkami. Niektóre warunki mogą ograniczać lub wyłączać odpowiedzialność Dostawcy Usługi wobec Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi umowami międzynarodowymi. Kopie odpowiednich części powyższych warunków dostępne są u właściwego Dostawcy Usług na życzenie Użytkownika.

 • 19. ZWROTY
  • 19.1. Usługi nabywane w całości za mile bądź częściowo za mile i środki pieniężne nie podlegają zwrotowi.

   19.2. W przypadku płatności za Usługę środkami pieniężnymi w całości, zwrot jest możliwy pod warunkiem zgody określonego Dostawcy Usługi. W przypadku braku zgody Dostawcy Usług zwrot nie jest możliwy. Zasady zmian i zwrotów są określone w regulaminie konkretnego Dostawcy Usług.

   19.3. Zwroty i wymiana biletów lotniczych i rezerwacji hotelowych opłaconych tylko kartą kredytową podlegają warunkom regulaminu świadczenia Usług danego Dostawcy Usług, z którym Użytkownik zawarł Umowę. Zwrot jest możliwy o ile nastąpi przez dniem określonym przez Dostawcę Usługi i o ile zezwalają na to warunki Usług określone przez poszczególnych Dostawców Usług. Użytkownik ma obowiązek się zapoznać przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego lub usług hotelarskich z warunkami zwrotu określonymi przez Dostawcę Usługi. Płatności dokonane karta kredytową nie podlegają zwrotowi w całości. W przypadku zwrotu usługi – opłaty serwisowe nie podlegają zwrotowi.

   19.4. Usługi opłacone częściowo kartą kredytową i milami nie podlegają zwrotowi. Usługi opłacone w całości zgromadzonymi milami nie podlegają zwrotowi. Mile nie maja wartości pieniężnej i w żadnym wypadku nie mogą być wymieniane na gotówkę.

   19.5. Loty następujących linii lotniczych: Wizzair, Ryanair, Norwegian, EasyJet, Vueling, Eurowings, Volotea, niezależnie od formy płatności, nie podlegają zwrotom ani wymianie. Lista linii lotniczych może być zmieniona, zmiany wejdą w życie z dniem publikacji zaktualizowanej listy w bieżącym dokumencie.

 • 20. ANULOWANIE I ZMIANY
  • 20.1. Jeśli Użytkownik anuluje lub zmieni Rezerwację w trakcie świadczenia Usługi, Dostawca Usługi może pobrać od Użytkownika opłatę za anulowanie lub zmianę, określoną w regulacjach Dostawcy Usługi, przy czym opłata może wynieść do 100% kosztów Usługi. Opłaty za anulowanie lub zmianę mogą różnić się znacznie w zależności od Dostawcy Usługi.

 • 21. ZMIANY I ANULOWANIE USŁUGI PRZEZ DOSTAWCĘ USŁUGI
  • 21.1. ClubMiles poinformuje Użytkownika o wszelkich zmianach lub odwołaniu świadczenia Usługi w możliwie najkrótszym czasie. Jeśli Dostawca Usługi oferuje usługę zastępczą lub zwrot pieniędzy, Użytkownik powiadomi ClubMiles o swoim wyborze w terminie określonym przez ClubMiles. Jeżeli Użytkownik nie przekaże informacji ClubMiles, Dostawca Usługi dokona wyboru za Użytkownika zgodnie z regulacjami Usługi świadczonej przez Dostawcę Usługi.

   21.2. ClubMiles nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany lub anulowanie dokonane przez Dostawcę Usług na życzenie Użytkownika na podstawie umowy Użytkownika z Dostawcą podczas świadczenia Usług.

 • 22. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  • 22.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej www.clubmiles.pl jest ClubMiles Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Dantyszka 18, 02-054 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638598, NIP 7010616829, REGON 365464662.

   22.2. Wypełniając formularz rezerwacji lub zakupu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez ClubMiles swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych.

   22.3. ClubMiles przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, adres email, numer telefonu, informacje na temat osób towarzyszących (przed wprowadzeniem do serwisu Club Miles konieczne jest uzyskanie zgody osób trzecich przed podaniem ich danych osobowych oraz preferencji dotyczących podróży), numer dokumentu tożsamości. Dostęp do tych informacji oraz wprowadzanie zmian jest możliwy wyłącznie przez konto Użytkownika. Dla niezarejestrowanych użytkowników będzie to możliwe drogą elektroniczną, wniosek należy przesłać do contact@clubmiles.pl. W przypadku danych osobowych dzieci, Użytkownik wyraża zgodę w ich imieniu na przetwarzanie ich danych osobowych.

   22.4. Dane karty kredytowej Użytkownika jeśli są niezbędne w procesie rezerwacji są przekazywane do Agenta Rozliczieniowego – Diners Club Polska dla zakończenia płatności i zostają trwale usunięte z systemu ClubMiles.

   22.5. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z udziału w Programie ClubMiles, dane będą przechowywane jeszcze przez 3 miesięcy, po upływie których zostaną trwale usunięte z systemu ClubMiles.

   22.6. Wskazane powyżej dane osobowe wykorzystywane są przez ClubMiles wyłącznie dla celów właściwego wykonania umowy, jak również marketingu bezpośredniego usług własnych.

   22.7. Aby zapewnić poprawność przetwarzania danych osobowych klienta wdrożone zostały rozwiązania techniczne oraz inne niezbędne dla zapewnienia najwyższego poziomu ochrony danych osobowych. Na środki bezpieczeństwa składają się m.in.: szyfrowanie informacji elektronicznych, ochrona baz danych przed nieuprawnionym dostępem, autoryzacja dostępu do baz danych jest dokładnie kontrolowana, przez kierownictwo wyższego szczebla.

   22.8. ClubMiles stosuje ścisłe procedury regulujące przechowywanie danych osobowych; wszelkie dane, które nie są wymagane niezbędne, aby uczestniczyć w programie, zostają trwale usunięte. ClubMiles używa odpowiednich systemów biznesowych i procedur w celu ochrony i zabezpieczenia powierzonych danych osobowych, w tym również procedury bezpieczeństwa oraz techniczne i fizyczne ograniczenia dostępu i korzystania z danych osobowych na serwerach. Wszystkie serwery ClubMiles umieszczone są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego a dostęp do nich posiadają wyłącznie upoważnione osoby w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

   22.9. Użytkownikowi oraz każdej innej osobie, której dane są przetwarzane w ramach ClubMiles przysługuje prawo do wglądu do przetwarzanych jego danych osobowych, wprowadzania sprostowań lub uzupełnień jak również prawo do usunięcie jego danych osobowych.

   22.10. Dane osobowe mogą być przekazywane przez ClubMiles do Dostawców Usług z którymi Użytkownik zawiera umowę na świadczenie Usług. Celem realizacji czynności przez ClubMiles informacja zawierająca imię, nazwisko, płeć oraz wiek i numer dokumentu tożsamości, przekazywana jest bezpośrednio do systemów Dostawców Usług. Użytkownik korzystając z systemu wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych przez Dostawców Usług na potrzeby realizacji Usług. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania z Usługi – zakres danych niezbędnych do każdorazowego dokonania rezerwacji usługi zostaje odpowiednio oznaczony w toku procesu rezerwacyjnego. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych określają stosowne regulacje poszczególnych Dostawców Usług.

 • 23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • 23.1. Ceny, opisy, materiały oraz inne informacje opublikowane na Platformie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

   23.2. Autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych na Platformie przysługują ClubMiles lub do podmiotów trzecich. Użytkownik ma prawo do z informacji zamieszczonych na Platformie, dokonywania ich zapisu oraz drukowania wybranych stron wyłącznie w celach prywatnych.

   23.3. ClubMiles zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonania zmiany treści Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez ClubMiles poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.clubmiles.pl. Zmieniony regulamin wchodzi w życie po publikacji go na powyższej stronie. W przypadku zmiany regulaminu Użytkownika wiąże Regulamin zaakceptowany w trakcie rezerwacji. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w archiwalne wersje Regulaminu.

   23.4. Umowa zawarta przez Użytkownika z ClubMiles podlega prawu polskiemu.

   23.5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej a w szczególności ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

   23.6. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o wykonanie usług świadczonych przez ClubMiles w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres siedziby ClubMiles Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Dantyszka 18, 02-054 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638598, NIP 7010616829, REGON 365464662 lub na adres poczty elektronicznej contact@clubmiles.pl informując ClubMiles o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Użytkownik w celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na zapytanie poprzez adres poczty elektronicznej contact@clubmiles.pl. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, ClubMiles potwierdzi fakt jego otrzymania w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika podczas Rezerwacji. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające wysłanie pocztą informacji o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Po spełnieniu świadczenia przez ClubMiles Użytkownik traci prawo do odstąpienia. Prawo odstąpienia w żadnym wypadku nie dotyczy umów o świadczenie Usług zawartych przez Użytkownika z danym Dostawcą Usług.

   23.7. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem a ClubMiles wynikające z zawartej Umowy lub powstałe na jej tle, rozstrzygane są w drodze negocjacji między Stronami. Jeżeli w wyniku negocjacji Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie dzielących je różnic oraz w przypadku gdy jedna ze stron unika negocjacji, wówczas spór zostanie rozstrzygnięty przed sądem powszechnym.

   23.8. W przypadku wyniknięcia sporu pomiędzy ClubMiles i konsumentem w zakresie korzystania z Platformy istnieje możliwość skorzystania z platformy internetowej rozpoznawania sporów konsumenckich dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

   23.9. Wszelkie spory pomiędzy klientem będącym konsumentem a Dostawcą Usług są rozstrzygane w sposób określony regulaminami Dostawcy Usług, które zostały zaakceptowane przez klienta w celu nabycia usługi.

 • 24. OGÓLNE WSKAZÓWKI DLA PODRÓŻUJĄCYCH
  • 24.1. STREFY CZASOWE

   24.1.1. Wszystkie daty, godziny przylotu i wylotu podane są w czasie lokalnym, o ile nie zaznaczono inaczej.

   24.2. PODRÓŻOWANIE Z DZIEĆMI

   24.2.1. Użytkownik musi upewnić się, że podaje dokładną informację o wieku dzieci i niemowląt podróżujących z nim. Wiek dzieci podany przez Użytkownika podczas rezerwacji powinien być wiekiem, jaki osiągnął w chwili skorzystania z Usługi.

   24.3. DOPUSZCZALNY BAGAŻ

   24.3.1. Bezpłatny limit bagażu zależy od przewoźnika i rodzaju biletu. Co do zasady, informacje dotyczące limitu bagażu wskazane są na bilecie Użytkownika.

   24.3.2. Użytkownik powinien upewnić się, że jego bagaż mieści się w ramach bezpłatnego limitu bagażu przed podróżą. Użytkownik może uzyskać informacje na temat bezpłatnego limitu bagażu na stronie internetowej danego Dostawcy Usługi przed wyjazdem.

   24.4. TRANSFER I INNE USŁUGI

   24.4.1. Rezerwacja nie obejmuje transferu z lotniska do miejsca zakwaterowania Użytkownika. Należy pamiętać, że przy wymeldowaniu Dostawca Usługi noclegowej może pobierać podatki lokalne i opłaty.

   24.4.2. Użytkownik powinien pamiętać, że hotele / apartamenty / hostele i inne instytucje zapewniające zakwaterowanie mogą pobierać lokalne podatki i opłaty po wymeldowaniu.

   24.5. KLASYFIKACJA I KLASA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH

   24.5.1. Wskaźniki poziomu komfortu oferowanego przez hotele w opisie na Platformie odpowiadają klasyfikacji opartej na lokalnych normach krajowych, które mogą odbiegać od standardów innych krajów.

   24.5.2. Klasyfikacja ta jest podana wyłącznie, jako wskaźnik. Jeśli posiłki są wliczone w cenę a Użytkownik nie otrzymał jednego lub kilku posiłków, zwrot pieniędzy nie jest możliwy.

   24.6. KAUCJA I ZASADY KORZYSTANIA Z POKOI

   24.6.1. Niektóre hotele pobierają od klientów kaucję (depozyt) w dniu przyjazdu, która jest uiszczana bezpośrednio w hotelu w momencie zameldowania.

   24.6.2. Hotel zwraca kaucję Użytkownikowi przy wymeldowaniu pod warunkiem, że w hotelu nie zostały dokonane żadne uszkodzenia. Zasady użytkowania pokoju mogą się różnić w zależności od Dostawcy Usług, dlatego ClubMiles sugeruje dodatkowe potwierdzenie informacji bezpośrednio w hotelu.

   24.6.3. Hotel może stosować własną politykę dotyczącą depozytów (zabezpieczenia), jak również korzystania z pomieszczeń, za którą ClubMiles nie ponosi odpowiedzialności.

   24.6.4. Ważne: w niektórych hotelach karta Diners Club może nie być akceptowana. Użytkownik musi upewnić się, że dysponuje innym środkiem płatniczym lub gotówką.

   24.7. RYZYKO PODRÓŻY

   24.7.1. Podróż do niektórych miejsc może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem. ClubMiles zachęca Użytkownika do zapoznania się z wszelkimi zakazami podróży, ogłoszeniami i wskazówkami wydanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przed dokonaniem rezerwacji podróży zagranicznej.

   24.7.2. Ponadto, zaleca się, aby Użytkownik skonsultował się z lekarzem lub instytucją medyczną, aby otrzymać wszelkie informacje medyczne dotyczące celu jego podróży. Przy oferowaniu konkretnych połączeń międzynarodowych ClubMiles nie określa ani nie gwarantuje, że podróż do takich miejsc jest rekomendowana ani że nie jest związana z ryzykiem, i nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z podróży do takich miejsc.

   24.8. KURSY WYMIANY WALUT

   24.8.1. Kursy walut wskazane na Platformie powinny zostać przekazane bezpośrednio przez system GDS. Co do zasady, kursy walut są aktualizowane o godzinie 00:01 CET (czasu środkowoeuropejskiego) w oparciu o standardowe procedury.

   24.8.2. Uznaje się, że informacje zawarte na Platformie są dokładne, ale ClubMiles nie gwarantuje takiej dokładności.

 • 25. CASHBACK
  • 25.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   Niniejszy Regulamin zawiera podstawy do otrzymania zwrotu środków na kartę Diners Club i określa prawa i obowiązki Użytkowników.

   Tylko osoby fizyczne w wieku min. 18 lat, które posiadają ważną kartę Diners Club, mogą otrzymać Cashback.

   25.2. DEFINICJE

   Cashback – jest to rabat przyznawany Użytkownikowi na podany numer Karty za dokonanie rezerwacji hotelowej za pomocą Linku oraz zarejestrowanie rezerwacji za pomocą Formularza Rejestracji Cashback

   Formularz Rejestracji Cashback – formularz znajdujący się na stronie https://clubmiles.pl/cash_back_with_bookingcom, w którym Użytkownik podaje numer Rezerwacji kwalifikowanej, numer swojej karty Diners Club, na którą ma zostać naliczony Cashback, oraz swój adres e-mail.

   Hotel – dostawca zakwaterowania (np. hotel, motel, apartament, pensjonat) dostępnego do rezerwacji na Platformie.

   Karta – karta Diners Club, wydana przez biuro Diners Club Polska lub upoważnioną instytucję na terenie Polski.

   Link – https://www.booking.com/?aid=855614 posadowiony na stronie www.clubmiles.pl, który kwalifikuje do naliczenia Cashback.

   Rezerwacja - rezerwacja noclegu w Hotelu dokonana przez Użytkownika.

   Rezerwacja Kwalifikowana – rezerwacja noclegu dokonana przez Użytkownika korzystającego z systemu rezerwacyjnego wyłącznie za pośrednictwem Linku, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym i opisanym w punkcie 25.4 niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług.

   25.3. GŁÓWNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

   25.3.1. Tylko Użytkownik, który wyraził uprzednią zgodę na Formularzu Rejestracji Cashback na przetwarzanie danych osobowych i zaakceptował Regulamin Świadczenia Usług, może otrzymać Cashback. Użytkownik wyraża zgodę na podanie takich danych jak: numer karty Diners Club, adres e-mail. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. ClubMiles Sp. z o.o. jest administratorem danych: numer karty Diners Club, adres e-mail, umieszczonych w Formularzu Rejestracji Cashback w celu przekazania Cashback. Dane osobowe będą przechowywane przez 90 dni od daty rejestracji Cashback, jeżeli numer rezerwacji nie został znaleziony w systemie lub 90 dni po dacie wypłaty Cashback. Po tym okresie dane zostaną bezpiecznie usunięte.

   25.3.2. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi jedyne istniejące ustalenia dotyczące Cashback między Właścicielem strony (ClubMiles Sp. z o.o.) a Użytkownikiem. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Użytkownik dobrowolnie akceptuje jego warunki.

   25.4. ZASADY I WARUNKI UZYSKANIA CASHBACK

   Właściciel strony przyzna Użytkownikowi 5% zwrotu kwoty rezerwacji w przypadku Rezerwacji dokonanej za pomocą Linku na numer karty Diners Club wskazanej przez Użytkownika w Formularzu Rejestracji Cashback zgodnie z warunkami opisanymi w punktach od 25.4.1 do 25.4.8 poniżej.

   25.4.1. Rezerwacje dokonane wyłącznie za pośrednictwem Linku, tzw. Rezerwacje Kwalifikowane, upoważniają do otrzymania Cashback.

   25.4.2. Rezerwacja dokonana bezpośrednio na stronie Booking.com (www.booking.com), bez wykorzystania Linku, nie będzie uprawniała do otrzymania Cashback.

   25.4.3. Użytkownik jest zobowiązany do zarejestrowania każdej zakończonej Rezerwacji Kwalifikowanej za pomocą Formularza Rejestracji Cashback w celu otrzymania Cashback.

   25.4.4. Cashback nie zostanie wypłacony, jeśli Rezerwacja została anulowana lub w przypadku nieobecności Użytkownika, nawet jeśli Użytkownik zostanie obciążony przez Hotel lub Booking.com, zgodnie z zasadami anulowania rezerwacji stosowanymi przez Hotel.

   25.4.5.Jeśli Rezerwacja zostanie potwierdzona przez Booking.com, Cashback zostanie naliczony na Kartę, która została wskazana w Formularzu Rejestracji Cashback w ciągu 45 (czterdzieści pięć) dni kalendarzowych po dacie wymeldowania, jeżeli Użytkownik zarejestrował swoją Rezerwację przed datą wymeldowania. Jeżeli Użytkownik zarejestruje swoją Rezerwację po dacie wymeldowania, Cashback zostanie naliczony na Kartę, która została wskazana przez Użytkownika w Formularzu Rejestracji Cashback w ciągu 45 (czterdzieści pięć) dni kalendarzowych po dacie otrzymania Formularza Rejestracji Cashback przez Właściciela strony (clubmiles.pl).

   25.4.6. Kwota Cashback jest oparta wyłącznie na wartości Rezerwacji i nie obejmuje innych opłat, takich jak podatki, usługi, obsługa pokoju, rachunek za restaurację, minibar, opłaty spa itp. Użytkownik otrzymuje rabat za dokonywanie rezerwacji hotelowych za pomocą Linku w EUR. Kwota Cashback jest przeliczana na PLN według kursu wymiany walut Narodowego Banku Polskiego z dnia wymeldowania w dni robocze (od poniedziałku do piątku) oraz z ostatniego dnia roboczego przed datą wymeldowania, jeśli płatność została dokonana w weekend lub święto.

   25.4.7. Cashback jest dostępny i dotyczy tylko Posiadaczy kart Diners Club wydanych na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

   25.4.8. Cashback nie można przetransferować na inną kartę; nie można go wymieniać na gotówkę ani inne produkty i usługi.

   25.5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   25.5.1.Naruszenie zasad zawartych w Regulaminie Świadczenia Usług spowoduje odmowę wypłaty Cashback.

   25.5.2.Właściciel strony nie ponosi za odpowiedzialności za fakt niewypłacenia Cashback, jeżeli nastąpiło to nie z jego winy.

   25.5.3. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do zaangażowania osób trzecich w celu zapewnienia usług zgodnie z niniejszym Regulaminem.

   25.5.4. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do zmiany w całości lub w części Regulaminu świadczenia usług w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną przekazane Użytkownikom za pośrednictwem wiadomości e-mail lub zawiadomienia na stronie internetowej.

   25.5.5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem, zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu Booking.com, Regulaminu Świadczenia Usług ClubMiles Sp. z o.o. oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Poprzednie wersje:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NA PORTALU WWW.CLUBMILES.PL (04.06.2018 - 02.08.2018)

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NA PORTALU WWW.CLUBMILES.PL (26.10.2017 - 04.06.2018)