Regulamin Programu ClubMiles

Program „ClubMiles” jest programem stworzonym dla Posiadaczy i Użytkowników Kart Diners Club, w którym mogą wymieniać zebrane Mile ClubMiles na Nagrody oraz są nagradzani za dokonywanie transakcji obciążeniowych Kartami Diners Club na Platformie Programu ClubMiles.

Operatorem i Organizatorem Programu jest:. ClubMiles Sp. z o.o., ul. Jana Dantyszka 18, 02-054 Warszawa,
KRS 0000638598.

Regulamin stanowi podstawę Programu ClubMiles i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

1. Definicje

Klient (Posiadacz/Użytkownik Karty) – zwany dalej: Klientem lub Uczestnikiem - osoba fizyczna która:

 • ukończyła 18 lat;
 • zawarła odpowiednią umowę z Diners Club Polska Sp. z o.o. (dalej DCP) i zgodnie z prawem posługuje się Kartą: Diners Club TRAVELER, Diners Club PREMIUM VINTAGE lub Diners Club Klasyczna;
 • została zarejestrowana przez DCP w Programie ClubMiles.

Karta – karta płatnicza Diners Club TRAVELER, Diners Club Klasyczna lub Diners Club PREMIUM VINTAGE wydana Posiadaczowi/Użytkownikowi Karty na podstawie umowy zawartej między DCP Posiadaczem/Użytkownikiem Karty.

Nagrody: bilety lotnicze i/lub rezerwacje hotelowe, na które Klient może wymienić zebrane przez siebie Mile ClubMiles zebrane na swoim Koncie w Programie ClubMiles.

Program Lojalnościowy DC (dalej: Program Lojalnościowy DC) – program prowadzony przez DCP, w którym Posiadacze/Użytkownicy Kart zbierają punkty DC za transakcje dokonane Kartą.

Program ClubMiles (dalej: Program ClubMiles) – program lojalnościowy nagradzający Klientów za płatności przy użyciu Karty, który umożliwia gromadzenie Mil ClubMiles oraz wymianę tych Mil na Nagrody.

Mile ClubMiles (dalej: Mile) – podstawowe jednostki księgowe w Programie ClubMiles, które zapisywane są na Koncie Programu ClubMiles.

Mile Premiowe ClubMiles (dalej: Miles Premiowe) – podstawowe jednostki księgowe w Programie ClubMiles pochodzące z wymiany punktów DC.

Mile Statutowe ClubMiles (dalej: Mile Statutowe) – podstawowe jednostki księgowe w Programie ClubMiles zebrane w wyniku transakcji obciążeniowych Kartą na Platformie ClubMiles za zakup biletów lotniczych/rezerwacji hotelowych.

Organizator Programu Lojalnościowego DC – Diners Club Polska Sp. z o.o. (dalej: DCP) ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa.

Organizator Programu ClubMiles (dalej: Organizator Programu ClubMiles) – ClubMiles Sp. z o.o., ul. Jana Dantyszka 18, 02-054 Warszawa, KRS 0000638598.

Punkty DC - warunkowe punkty przekazywane przez DCP Posiadaczowi/Użytkownikowi Karty za dokonywanie transakcji obciążeniowych za pomocą Karty (za zakup towarów/usług/wypłat gotówki za pomocą Karty), oraz naliczane punkty wejściowe, zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego DC. Punkty DC po przekazaniu na konto Milowe ClubMiles stają się Milami Premiowymi ClubMiles.

Platforma Programu ClubMiles – oznacza stronę internetową na której umieszczony jest sklep internetowy Organizatora Programu ClubMiles, gdzie Klienci mogą dokonać zakupu biletów lotniczych i/lub rezerwacji hotelowych za pomocą Kart lub zebranych Mil ClubMiles oraz wymieniać zebrane Mile ClubMiles na Nagrody.

Rejestracja – zarejestrowanie Klienta do Programu ClubMiles przez DCP, na podstawie zgody Klienta wyrażonej DCP w Umowie o Kartę w przypadku kart Diners Club TRAVELER, Diners Club PREMIUM VINTAGE lub Wniosku o Udział w Programie Lojalnościowym DC w przypadku karty Diners Club Klasyczna oraz umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w celu rejestracji do Programu ClubMiles zawartej pomiędzy DCP a Organizatorem Programu.

Baza danych Programu ClubMiles przetwarzana przez Organizatora Programu ClubMiles zawiera dane osobowe Klientów i jest przechowywana przez Organizatora Programu ClubMiles, jest zbiorem danych osobowych w rozumieniu polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, a Organizatora Programu ClubMiles uznaje się za właściciela i administratora takiego zbioru danych osobowych oraz warunków Programu ClubMiles. Odpowiedzialność za zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Klientów oraz za rejestrację zbioru danych osobowych spoczywa na Organizatorze Programu ClubMiles. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Konto Programu Lojalnościowego DC – rachunek ewidencyjny prowadzony przez DCP, na którym rejestrowana jest liczba Punktów DC dla danego Klienta, zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego DC.

Konto Programu ClubMiles – konto założone dla Klientów na platformie znajdującej się na oficjalnej stronie Programu w Internecie pod adresem www.clubmiles.pl, które umożliwia Klientowi uzyskanie informacji na temat stanu zebranych Mil ClubMiles, wymianę całości lub części Mil na Nagrody.

Link ID – unikalny identyfikator oraz login, który Klient otrzyma po udanej rejestracji do Programu ClubMiles na podany w procesie rejestracji adres e-mail. W ciągu 72 od udanej rejestracji Klient musi z użyciem link ID dokonać pierwszego logowania do swojego Konta ClubMiles i wybrać hasło. Login i hasło umożliwiają dostęp do Konta Klienta w Programie ClubMiles oraz wykorzystanie zgromadzonych na nim Mil.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Uznaje się, że osoba zarejestrowana w Programie ClubMiles zapoznała się z jego warunkami i wyraża na nie zgodę.

2.2. Spółka ClubMiles Sp. z o.o. (zwana dalej Organizatorem Programu ClubMiles) zastrzega sobie prawo do zmiany (w całości lub części) lub do zakończenia Programu z zachowaniem 6 miesięcznego terminu wypowiedzenia. Zmiany mogą dotyczyć zasad Programu ClubMiles, warunków uczestnictwa, liczby Mil ClubMiles wymaganych do wymiany, okresu ważności Mil ClubMiles itp. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie ClubMiles oraz wymagania wobec Klientów i innych osób.

2.3. Udział w Programie ClubMiles ma charakter indywidualny. W Programie uczestniczyć mogą jedynie osoby fizyczne w wieku min. 18 lat, które posiadają ważną Kartę. Podmioty prawne nie mogą brać udziału w Programie ClubMiles.

2.4. Każdy Klient może mieć tylko jedno Konto Programu ClubMiles.

3. Warunki uczestnictwa w Programie ClubMiles

3.1. Uczestnikiem Programu ClubMiles (Klientem) może być jedynie osoba, która w procesie Rejestracji udzieliła zgody za pośrednictwem DCP na wniosku/umowie o Kartę lub we Wniosku o Udział w Programie Lojalnościowym DC w przypadku karty Diners Club Klasyczna, na przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych oznacza każdą czynność lub szereg czynności przeprowadzanych w systemie informatycznym Programu związanych z gromadzeniem, rejestracją, zbieraniem, przechowywaniem, adaptacją, zmianą, aktualizacją, wykorzystywaniem i rozpowszechnianiem, usuwaniem informacji na temat danej osoby.

3.2. DCP w imieniu Klienta dokonuje rejestracji do Programu ClubMiles na stronie internetowej www.clubmiles.pl, a po udanej rejestracji Klient otrzymuje Link ID na adres e-mail podany na wniosku/umowie o Kartę. Jednocześnie Klient wyraża zgodę na przekazanie numeru Konta ClubMiles przez Organizatora Programu ClubMiles do DCP za pośrednictwem serwera FTP.

3.3. Uczestnictwo w Programie ClubMiles nie wymaga nabycia żadnych konkretnych praw.

3.4.Organizator Programu ClubMiles może wypowiedzieć Klientowi uczestnictwo w programie w trybie natychmiastowym w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Za uzasadnione przyczyny uznaje się:

  • poważne naruszenie przez Klienta zasad niniejszego Regulaminu,
  • sprzedaż, wymiana lub inny rodzaj przekazania mil osobie trzeciej,
  • nieuprawnione wykorzystywanie zgromadzonych mil,
  • naruszenie zasad regulujących korzystanie z biletów – nagród,
  • nieuprawnione przekazywanie dokumentów związanych z nagrodami i handel nimi (np. bilety – nagrody),
  • podanie nieprawdziwych danych niezbędnych do realizacji usług wskazanych w niniejszym Programie,
  • wprowadzenia zmiany lub uchylenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej mających wpływ na działalność Organizatora Programu.

3.5. Organizator Programu ClubMiles przesyła Klientowi wypowiedzenie uczestnictwa w Programie na adres e-mail przechowywany w panelu Konta Programu ClubMiles.

3.6. W przypadku wypowiedzenia Klientowi uczestnictwa w Programie ClubMiles zgodnie z pkt. 3.4 powyżej zebrane przez Klienta Mile ClubMiles zostaną anulowane w ciągu 48 godzin od dnia wypowiedzenia uczestnictwa a Konto ClubMiles Klienta zostaje zablokowane.

3.7. W przypadku wypowiedzenia uczestnictwa zgodnie z pkt. 3.4 powyżej Organizator Programu ClubMiles niezwłocznie powiadamia DCP o takiej blokadzie. Z kolei DCP po uzyskaniu ww. informacji dezaktywuje Program Lojalnościowy DC i uniemożliwia przekazanie punktów DC Klienta na Konto ClubMiles Klienta.

3.8. W przypadku zakończenia uczestnictwa w Programie ClubMiles w wyniku rezygnacji Klienta z Karty Mile ClubMiles utracą swoją ważność po upływie 3 miesięcy od upływu okresu wypowiedzenia Umowy o Kartę. Klient wyraża zgodę na przekazanie przez DCP informacji o terminie upływu wypowiedzenia Umowy o Kartę do Organizatora Programu ClubMiles. Od momentu blokady karty z powodu rezygnacji Klienta, dokonywania wymiany zgromadzonych Mil częściowo z wykorzystaniem płatności Kartą nie jest możliwe, dostępna jest tylko wymiana Mil na Nagrody wyłącznie do końca ważności zebranych Mil (czyli przez 3 miesiące).

3.9. Organizator Programu ClubMiles zapewnia publikację aktualnej wersji Regulaminu Programu ClubMiles na swojej oficjalnej stronie internetowej www.clubmiles.pl oraz www.dinersclub.pl i informuje Klienta poprzez Platformę Programu ClubMiles o:

   • warunkach Programu ClubMiles;
   • saldzie Konta ClubMiles;
   • bieżących ofertach i promocjach związanych z możliwością wymiany Mil ClubMiles.

3.10. Klient może uzyskać szczegółowe informacje na temat zgromadzonych i możliwych do wymiany Milach ClubMiles oraz saldzie swojego Konta Programu ClubMiles na stronie internetowej www.clubmiles.pl poprzez zalogowanie się do swojego Konta Programu ClubMiles z podaniem wybranego w procesie Rejestracji hasła oraz Loginu.

4. Naliczanie Mil ClubMiles

4.1. Podstawowymi jednostkami rozrachunkowymi w Programie ClubMiles są Mile ClubMiles.

4.2. Mile ClubMiles naliczają się Klientowi na Koncie Programu ClubMiles jedynie wówczas, jeśli jest on zarejestrowanym uczestnikiem Programu ClubMiles.

4.3. Punkty DC są naliczane za transakcje obciążeniowe dokonane w sieciach handlowo-usługowych w Polsce i za granicą, w tym także w Internecie, oraz za transakcje wypłat gotówki dokonane Kartą zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego DC. Punkty DC wymienione są na Mile Premiowe ClubMiles w stosunku 1:1. Transakcje dokonane Kartą przez Klienta na Platformie Programu ClubMiles premiowane są Milami Statutowymi ClubMiles zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 4.6, i 4.7 poniżej.

4.4. Powitalne Punkty DC zostaną naliczone Klientowi po dokonaniu pierwszej transakcji Kartą, zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego DC.

4.5. Punkty DC naliczone na Koncie Programu Lojalnościowego DC zgodnie z pkt. 4.3 oraz 4.4 powyżej są przekazywane na Konto Programu ClubMiles w terminach miesięcznych, do 5 dnia każdego miesiąca.

4.6. Za zakup biletów lotniczych standardowych linii lotniczych na Platformie Programu ClubMiles Organizator Programu Club Miles nalicza Mile Statutowe ClubMiles według przelicznika 3 PLN = 1 Mila. Całkowita liczba naliczonych Mil będzie zaokrąglona w dół do pełnej liczby na Koncie ClubMiles Klienta.

Za zakup biletów lotniczych niskokosztowych linii lotniczych (tzw. Low cost) na Platformie Programu ClubMiles Organizator Programu Club Miles nalicza Mile Statutowe ClubMiles według przelicznika 2 PLN = 1 Mila. Całkowita liczba naliczonych Mil będzie zaokrąglona w dół do pełnej liczby na Koncie ClubMiles Klienta.

Bilety lotnicze niskokosztowych linii lotniczych zakupione na Platformie Programu ClubMiles nie podlegają zwrotom ani wymianom.

Do niskokosztowych linii lotniczych na potrzeby Programu ClubMiles zalicza się następujące linie: WizzAir, RyanAir, EasyJet, Vueling, Eurowings, Norwegian, Volotea.

4.7. Za rezerwację hoteli na Platformie Programu ClubMiles Organizator Programu ClubMiles nalicza Mile Statutowe ClubMiles według przelicznika 1 PLN = 1 Mila.

4.8. W czasie trwania kampanii reklamowych, wydarzeń specjalnych i ofert można uzyskiwać dodatkowe Mile ClubMiles.

4.9. Mile Statutowe ClubMiles nie są naliczane za zwrócone towary, bilety lotnicze i rezerwacje hotelowe. W przypadku transakcji uznaniowych (za zwrócone bilety lotnicze lub rezerwacje hotelowe) Organizator Programu wycofuje liczbę Mil Statutowych z Konta ClubMiles Klienta zgodnie z wartością transakcji uznaniowej.

4.10. Mile Statutowe ClubMiles zgodnie z pkt. 4.6 są naliczane w ciągu 72 godzin od momentu dokonania płatności za usługi.

4.11. Mile Statutowe naliczone za rezerwacje hoteli zgodnie z pkt. 4.7 naliczane są w ciągu 72 godzin od daty wymeldowania się Klienta z hotelu.

4.12. W przypadku błędów (Mil ClubMiles naliczonych niepoprawnie/wycofanych itp. zgodnie z pkt. 4.6, 4.7) Organizator Programu ClubMiles zastrzega sobie prawo do dokonania koniecznych korekt salda Konta Programu ClubMiles Klienta.

5. Wykorzystywanie Mil ClubMiles

5.1. Mile ClubMiles nie są i nie mogą być środkami płatniczymi, rodzajem waluty ani zabezpieczenia.

5.2. Zgromadzonych Mil ClubMiles nie można wymieniać na równowartość w gotówce i wypłacać Klientowi.

5.3. Każdy Klient posiada Konto Programu ClubMiles służące do zapisywania zgromadzonych Mil ClubMiles.

5.4. Mile ClubMiles z Konta Programu ClubMiles jednego Klienta nie mogą być łączone z Milami ClubMiles innych Klientów ani przeliczane na Mile w innym programie.

5.5. Jeżeli Klient ma wystarczającą liczbę Mil ClubMiles na swoim Koncie Programu ClubMiles, może wymienić zgromadzone Mile ClubMiles na bilety lotnicze i/lub rezerwacje hotelowe na stronie internetowej www.clubmiles.pl lub zapłacić za nie częściowo Kartą a częściowo Milami ClubMiles.

5.6. Zebrane Mile ClubMiles mogą być wymienione, lub wykorzystane do zakupu wszystkich biletów lotniczych i rezerwacji hotelowych dostępnych na Platformie Programu ClubMiles: www.clubmiles.pl. Wartość każdej Mili ClubMiles podczas wymiany na Nagrody to 0,03 PLN netto.

5.7. Transakcja wymiany Mil ClubMiles na Nagrody. Transakcję wymiany Mil na Nagrody Klient może przeprowadzić wyłącznie po zalogowaniu się na swoje Konto na Platformie Porgramu : www.clubmiles.pl.

Każda transakcja wymiany Mil ClubMiles na Nagrody podlega silnemu uwierzytelnianiu, czyli do jej wykonania potrzebne są:

a) dane Klienta podane w procesie logowania do Konta Programu ClubMiles;

b) jednorazowy kod potwierdzający transakcję, generowany przez Organizatora Programu ClubMiles i wysyłany na numer telefonu komórkowego Klienta podany we wniosku/umowie o Kartę, który jest podawany w procesie Rejestracji.

5.8. Klient jest zobowiązany do aktualizacji numeru telefonu na Platformie Programu ClubMiles poprzez wypełnienie specjalnego formularza, który jest wysyłany do DCP. DCP po weryfikacji poprawności zgłoszenia Klienta, wysyła aktualizację danych Klienta do Organizatora Programu poprzez bezpieczne połączenie FTP.

Zmian adresu e-mail Klient może dokonać bezpośrednio w DCP pod numerem telefonu:+48 22 826 07 66 (24/7), lub adresem e-mail: customer.services@dinersclub.pl

5.9. Dostawa biletów lotniczych i potwierdzenie rezerwacji hotelowej (płatność) Klient otrzymuje na podany we wniosku/umowie o Kartę w procesie Rejestracji adres email potwierdzenie zakupu biletu lotniczego i sam bilet / potwierdzenie opłacenia pobytu w hotelu.

5.10. Bilety lotnicze i rezerwacje hotelowe (płatności) otrzymane przez Klienta w zamian za Mile ClubMiles lub częściowo za Mile ClubMiles nie podlegają zwrotowi, również w części opłaconej Kartą.

5.11. Nagród nie można sprzedawać ani wymieniać, jak również przekazywać osobom trzecim, za wyjątkiem osób, dla których została zakupiona dana usługa i których dane widnieją na bilecie lotniczym/potwierdzeniu rezerwacji hotelowej. Zabronione jest również pośredniczenie w sprzedaży lub kupnie dokumentów związanych z nagrodami, a także bezprawny zakup oraz wykorzystywanie takich dokumentów.

6. Okres ważności Mil ClubMiles

6.1. Mile ClubMiles są ważne przez 24 miesiące od daty ich naliczenia na indywidualnym Koncie Klienta.

Klient zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem o liczbie Mil ClubMiles oraz dacie, z którą ich ważność może upłynąć, na aktualny adres e-mail przechowywany w panelu Konta Klienta w Programie ClubMiles.

7. Zakończenie realizacji Programu ClubMiles

Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zakończenia realizacji Programu ClubMiles w dowolnym momencie. W takim przypadku Mile ClubMiles zebrane na koncie ClubMiles Klienta będą ważne do końca okresu zakończenia Programu ClubMiles. W sytuacji, kiedy Program Lojalnościowy Diners Club zostanie zastąpiony innym programem, zastosowanie będą miały postanowienia punktu 3.8. Te same zasady odnoszą się do sytuacji, w której Program ClubMiles zostanie zastąpiony innym programem.

8. Odpowiedzialność

W przypadku strat poniesionych przez Klienta w związku z jego udziałem w Programie ClubMiles spowodowanych przez Organizatora Programu ClubMiles całkowita odpowiedzialność za naprawienie szkody spoczywa na Organizatorze Programu ClubMiles. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie zobowiązań przez Strony Trzecie (linie lotnicze, hotele).

9. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

9.1. Reklamacje związane z udziałem w niniejszym Programie Klient może składać mailowo na podany na Platformie Programu ClubMiles adres e-mail.

9.2. Reklamacja złożona w ramach uczestnictwa w Programie powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, numer Konta Programu ClubMiles jak również opis podstaw reklamacji.

9.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Programu Club Miles niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich wpływu.

10. Biuro Obsługi Klienta

Obsługa klienta jest gwarantowana przez Organizatora Programu Club Miles za pośrednictwem adresu e-mail: contact@clubmiles.pl. Odpowiedzi na zapytania będą udzielane w języku angielskim od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-18:00 (za wyjątkiem soboty i niedzieli).

11. Zmiany w Regulaminie Programu ClubMiles

Organizator Programu ClubMiles zastrzega sobie prawo do zmiany, w dowolnym momencie, Warunków uczestnictwa w Programie, Nagród i wykazów Nagród, jeżeli zmiany takie zostaną uznane za niezbędne. Klienci nie mogą zgłaszać pod adresem Organizatora Programu ClubMiles żadnych roszczeń z tytułu szkód spowodowanych zmianami Regulaminu Programu ClubMiles, jeśli takich zmian wymagały przepisy prawa.

Zmiany Regulaminu Programu ClubMiles dokonywane w czasie trwania Programu ClubMiles doręczane będą Klientowi w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w procesie Rejestracji, nie później niż 2 miesiące przed datą wejścia zmian w życie oraz publikowane na Platformie Programu ClubMiles. Zmiany uważa się za wiążące, jeżeli Klient nie wypowie uczestnictwa w Programie ClubMiles nie sprzeciwi się wobec proponowanych zmian przed datą ich wejścia w życie.

Jeśli Klient nie zaakceptuje zmian w Regulaminie Programu ClubMiles, jego udział w Programie może zostać wypowiedziany, zgodnie z pkt. 3.4, 3.5 oraz 3.6 powyżej. Organizator Programu ClubMiles zastrzega sobie prawo do komunikowania się z Uczestnikiem za pomocą wszystkich dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w czasie Rejestracji.

12. Właściwość prawna i jurysdykcja

Dla Regulaminu Programu ClubMiles obowiązują przepisy prawa polskiego.

Warszawa, 05.11.2018 r.

Informujemy, że 30 czerwca 2020 r. Program ClubMiles zostanie zamknięty. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Poprzednie wersje:

Regulamin Programu ClubMiles (05.11.2018 - 01.06.2020)

Regulamin Programu ClubMiles (26.10.2017 - 05.11.2018)